Sicrhau newid yng Nghymru

a campaigner with a placcard

English

Rydym yn gweithio’n galed i warchod iechyd y galon a chylchrediad y gwaed, ac i wella gwasanaethau i gleifion yng Nghymru. Ni fyddai hyn yn bosibl heb eich cefnogaeth chi. Cewch ddysgu mwy am ein hymgyrchoedd a sut i gydweithio â ni.

Ein gwaith yng Nghymru

Rydym yn cydweithio’n agos â phenderfynwyr allweddol, elusennau lleol eraill, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a miloedd o ymgyrchwyr ymroddedig i frwydro yn erbyn clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed.

 

Rydym yn canolbwyntio ar:

 

  • Ymgyrchu i atal clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed trwy gyfyngu ar werthiant tybaco a lleihau llygredd aer
  • Sicrhau bod y llywodraeth a’r GIG yn rhoi blaenoriaeth i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed
  • Hyrwyddo gwaith ymchwilwyr y BHF a sicrhau bod y system Addysg Uwch yng Nghymru yn denu astudiaethau achub bywyd ac yn eu cefnogi
  • Siarad dros gynnwys hyfforddiant CPR a sgiliau eraill i achub bywydau ar y Cwricwlwm Cymreig er mwyn gwneud Cymru’n genedl o achubwyr bywyd
  • Cydweithio’n agos â’r llywodraeth a’r GIG i sicrhau bod cynllun iechyd a gofal cymdeithasol newydd Cymru yn mynd ati i ganfod ffactorau risg clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed yn gynnar, ac i gynnig gofal cydgysylltiedig o safon uchel i bobl sy’n byw gydag anhwylderau ar y galon.

Pam rydym yn benderfynol o wneud gwahaniaeth

Mae clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed yn achosi tuag 8,600 o farwolaethau bob blwyddyn, sydd dros chwarter holl farwolaethau Cymru (26 y cant). 24 o bobl y dydd ar gyfartaledd.

 

Amcangyfrifir bod 375,000 o bobl yn byw gyda chlefydau'r galon a chylchrediad y gwaed yng Nghymru, gan gostio £446m y flwyddyn i'r system gofal iechyd.

 

Gyda’n gilydd, gallwn guro’r torcalon a achosir gan y clefydau hyn. Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn hyrwyddo newid a diogelu eich anwyliaid. Eich plant, eich rhieni, eich brodyr a’ch chwiorydd, eich neiniau a’ch teidiau a’ch cyfeillion agosaf.